ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
peace by peas tempeh logo

Πολιτική Απορρήτου

Η Peacebypeas.eu συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου και σε συμμόρφωση με το σχετικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ενημέρωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας και παρουσιάζει την πλήρη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Οι Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Η Peacebypeas.eu επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των νομικών, θεσπισμένων και συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η Peacebypeas.eu δεν θα συλλέξει ούτε θα επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα με άλλους τρόπους, πέρα από όσους ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση.

Τα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να συλλέξουμε: π.χ.

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Φύλο
Ημερομηνία γέννησης
Διευθύνση κατοικίας
Προσωπικό Email
Εταιρικό Email
Τηλέφωνο οικίας
Κινητό τηλέφωνο
Και άλλου τύπου προσωπικά δεδομένα ανάλογα του πλαισίου των συμβατικών υποχρεώσεων

Τρόποι που συλλέγουμε πληροφορίες:

Μέσω Online Αιτήσεων
Μέσω Έντυπων Αιτήσεων
Δια Τηλεφώνου
Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Μέσω Ταχυδρομείου
Προφορικά σε δια ζώσης Συναντήσεις
Μέσω Συνεντεύξεων – προσκόμιση/αποστολή βιογραφικού
Μέσω Εγγραφών σε Εκδηλώσεις

Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

(Νομική Βάση για την Επεξεργασία)

Η Peacebypeas.eu σεβόμενη την ιδιωτικότητα σας δεν θα αποκαλύψει, μοιραστεί ή πουλήσει τα δεδομένα σας χωρίς τη συναίνεσή σας εκτός και αν αυτό απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητο και για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση. Ακόμα και αν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε από εμάς ενημερώσεις προωθητικού περιεχομένου, είστε ελεύθεροι σε οποιοδήποτε χρόνο να αναιρέσετε την ως άνω συναίνεσή σας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι κάτωθι:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους εκτέλεσης συμβάσεως ή μίας νέας υπηρεσίας, όπως επί παραδείγματι η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας.
Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των νομικών μας υποχρεώσεων για λόγους λογιστικούς και φορολογικούς.
Περιοδικά και εφόσον αποτελεί όφελος για εσάς δύναται να σας αποστείλουμε ενημερωτικά έντυπα με περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα μας. Αυτού του είδους η πληροφόρηση δεσμευόμαστε ότι δεν θα είναι επιθετική, ενώ η ως άνω επεξεργασία θα διενεργείται βάσει των κοινών μας έννομων συμφερόντων.
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πιθανή πρόσληψη προσωπικού και συμπλήρωση αίτησης πρόσληψης.

Τα Δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που η Peacebypeas.eu επεξεργάζεται και να ζητήσετε πληροφορίες για:

Ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε
Τους σκοπούς της επεξεργασίας
Την κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε ευαίσθητα ή μη
Τους αποδέκτες που έλαβαν/θα λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα
Το χρόνο που σκοπεύουμε να τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Αν δεν έχουμε συλλέξει τα δεδομένα απ’ ευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή

Αν πιστεύετε ότι διατηρούμε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα για εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε και/ή να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται• εκτός και αν υπάρχει βάσιμος λόγος να μην το κάνουμε, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να απαλείψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους (όπου αυτό είναι εφικτό) σύμφωνα με τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή και να αρνηθείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις προωθητικού περιεχομένου από εμάς.

Αν λάβουμε ένα αίτημα από εσάς να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας, πριν εκτελέσουμε το αίτημά σας. Αυτό γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται και είναι ασφαλή.

Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους ή κοινοποιούμε κανένα προσωπικό σας δεδομένο χωρίς τη συγκατάθεσή σας εκτός και αν πρόκειται για λόγους που αναφέρονται σε αυτή την ενημέρωση ή υπάρχει κάποια νομική βάση. Η Peacebypeas.eu μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν επιχειρηματικές λειτουργίες παρά ταύτα όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που δρουν εκ μέρους της εταιρίας θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της και θα συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση, τους νόμους προστασίας των δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα σχετικά μέτρα για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια.

Μέτρα Προστασίας

Η Peacebypeas.eu παίρνει την ιδιωτικότητά σας πολύ σοβαρά και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για να προστατεύσει και διατηρήσει με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή καταστροφή και έχουμε βάλει πολλαπλά επίπεδα μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου:

SSL, TLS,
κρυπτογραφήσεις,
περιορισμένη πρόσβαση,
πιστοποιήσεις,
firewalls,
αντι-ιική / αντί-malware προστασία, κλπ.

Επιπτώσεις από τη μη Παροχή Δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα δεδομένα σας στην Peacebypeas.eu όμως καθώς τα προσωπικά δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή για λόγους ασφάλειας ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας, δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς αυτά.

Για Πόσο Χρόνο Διατηρούμε τα Δεδομένα σας

Η Peacebypeas.eu διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο και έχει αυστηρές πολιτικές τήρησης των δεδομένων, ώστε να είναι συνεπής σε αυτές τις απαιτήσεις. Υπάρχει νομική υποχρέωση να διατηρούμε τα βασικά προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 10 ετών μετά από το διάστημα αυτό τα δεδομένα σας καταστρέφονται. Αν έχετε συνεναινέσει για να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για λόγους προωθητικούς, θα τα τηρούμε μέχρι να μας ενημερώσετε ότι αποσύρετε την συναίνεση σας.

Υποβολή Παραπόνου

Η Peacebypeas.eu επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση και την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Αν παρ’ όλα αυτά επιθυμείτε να υποβάλλεται κάποιο παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή δεν είστε ικανοποιημένος/-η από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να το απευθύνετε στην Peacebypeas.eu, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του παραπόνου, e-mail: info@Peacebypeas.eu.gr

Υπεύθυνος για την φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Σταύρος Καραγιλάνης.